پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0
بیشترین: 
542688
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 28 مهر 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 28 مهر 1396 , 537748 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":541316},{"date":"1396/07/28 00:30","price":123020},{"date":"1396/07/28 01:40","price":0.6},{"date":"1396/07/28 01:50","price":331},{"date":"1396/07/28 01:55","price":5694.1},{"date":"1396/07/28 02:00","price":1.7},{"date":"1396/07/28 02:05","price":12988.5},{"date":"1396/07/28 02:10","price":5765.8},{"date":"1396/07/28 02:20","price":1762.2},{"date":"1396/07/28 02:25","price":12987.5},{"date":"1396/07/28 02:30","price":3},{"date":"1396/07/28 02:35","price":332.7},{"date":"1396/07/28 02:50","price":21.7},{"date":"1396/07/28 02:55","price":925.9},{"date":"1396/07/28 03:00","price":925.6},{"date":"1396/07/28 03:10","price":23160},{"date":"1396/07/28 03:15","price":542688},{"date":"1396/07/28 03:20","price":1292.1},{"date":"1396/07/28 03:25","price":0.4},{"date":"1396/07/28 03:30","price":376200},{"date":"1396/07/28 03:35","price":59.9},{"date":"1396/07/28 03:40","price":3117.3},{"date":"1396/07/28 03:50","price":620},{"date":"1396/07/28 03:55","price":17.3},{"date":"1396/07/28 04:00","price":1289},{"date":"1396/07/28 04:05","price":16.2},{"date":"1396/07/28 04:15","price":75.2},{"date":"1396/07/28 04:20","price":1290},{"date":"1396/07/28 04:25","price":2452.3},{"date":"1396/07/28 04:30","price":0},{"date":"1396/07/28 04:35","price":542646},{"date":"1396/07/28 04:40","price":11822.5},{"date":"1396/07/28 04:45","price":3115.8},{"date":"1396/07/28 04:50","price":0.4},{"date":"1396/07/28 04:55","price":1289},{"date":"1396/07/28 05:05","price":2.5},{"date":"1396/07/28 05:10","price":190.5},{"date":"1396/07/28 05:20","price":11825},{"date":"1396/07/28 05:25","price":0.1},{"date":"1396/07/28 05:30","price":1285.1},{"date":"1396/07/28 05:35","price":4875.9},{"date":"1396/07/28 05:45","price":17795},{"date":"1396/07/28 05:50","price":7665.9},{"date":"1396/07/28 05:55","price":2.9},{"date":"1396/07/28 06:00","price":8915},{"date":"1396/07/28 06:05","price":1.2},{"date":"1396/07/28 06:15","price":6995},{"date":"1396/07/28 06:20","price":3.7},{"date":"1396/07/28 06:25","price":2501},{"date":"1396/07/28 06:35","price":1.1},{"date":"1396/07/28 06:40","price":21.8},{"date":"1396/07/28 08:35","price":538755},{"date":"1396/07/28 08:45","price":538839},{"date":"1396/07/28 08:50","price":538755},{"date":"1396/07/28 08:55","price":538797},{"date":"1396/07/28 09:00","price":538881},{"date":"1396/07/28 09:05","price":538797},{"date":"1396/07/28 09:10","price":538713},{"date":"1396/07/28 09:15","price":538797},{"date":"1396/07/28 09:20","price":538923},{"date":"1396/07/28 09:25","price":538965},{"date":"1396/07/28 09:35","price":538797},{"date":"1396/07/28 09:40","price":538462},{"date":"1396/07/28 09:45","price":538378},{"date":"1396/07/28 09:50","price":538462},{"date":"1396/07/28 09:55","price":538503},{"date":"1396/07/28 10:05","price":306.3},{"date":"1396/07/28 10:10","price":5631.9},{"date":"1396/07/28 10:15","price":0.3},{"date":"1396/07/28 10:20","price":1.4},{"date":"1396/07/28 10:25","price":21.8},{"date":"1396/07/28 10:35","price":539091},{"date":"1396/07/28 10:40","price":539343},{"date":"1396/07/28 10:45","price":538881},{"date":"1396/07/28 10:50","price":538713},{"date":"1396/07/28 10:55","price":537622},{"date":"1396/07/28 11:05","price":537748},{"date":"1396/07/28 11:10","price":537706},{"date":"1396/07/28 11:15","price":537748},{"date":"1396/07/28 11:20","price":537790},{"date":"1396/07/28 11:30","price":537832},{"date":"1396/07/28 11:35","price":537496},{"date":"1396/07/28 11:40","price":537160},{"date":"1396/07/28 11:45","price":537538},{"date":"1396/07/28 11:50","price":537370},{"date":"1396/07/28 11:55","price":537412},{"date":"1396/07/28 12:00","price":537496},{"date":"1396/07/28 12:05","price":537454},{"date":"1396/07/28 12:10","price":537790},{"date":"1396/07/28 12:15","price":537706},{"date":"1396/07/28 12:20","price":537622},{"date":"1396/07/28 12:25","price":537748},{"date":"1396/07/28 12:30","price":537916},{"date":"1396/07/28 12:35","price":537664},{"date":"1396/07/28 12:45","price":537496},{"date":"1396/07/28 12:50","price":537412},{"date":"1396/07/28 12:55","price":537370},{"date":"1396/07/28 13:00","price":537412},{"date":"1396/07/28 13:05","price":537622},{"date":"1396/07/28 13:10","price":537832},{"date":"1396/07/28 13:15","price":537874},{"date":"1396/07/28 13:20","price":537706},{"date":"1396/07/28 13:25","price":537496},{"date":"1396/07/28 13:30","price":537580},{"date":"1396/07/28 13:35","price":537496},{"date":"1396/07/28 13:45","price":537664},{"date":"1396/07/28 13:50","price":537580},{"date":"1396/07/28 13:55","price":537664},{"date":"1396/07/28 14:00","price":537622},{"date":"1396/07/28 14:05","price":537706},{"date":"1396/07/28 14:10","price":537622},{"date":"1396/07/28 14:15","price":537664},{"date":"1396/07/28 14:25","price":537790},{"date":"1396/07/28 14:30","price":538252},{"date":"1396/07/28 14:35","price":538629},{"date":"1396/07/28 14:40","price":538336},{"date":"1396/07/28 14:45","price":538420},{"date":"1396/07/28 14:55","price":538378},{"date":"1396/07/28 15:05","price":538629},{"date":"1396/07/28 15:10","price":538755},{"date":"1396/07/28 15:15","price":539049},{"date":"1396/07/28 15:20","price":539133},{"date":"1396/07/28 15:25","price":539217},{"date":"1396/07/28 15:30","price":538923},{"date":"1396/07/28 15:40","price":538881},{"date":"1396/07/28 15:45","price":538797},{"date":"1396/07/28 15:50","price":538545},{"date":"1396/07/28 15:55","price":538671},{"date":"1396/07/28 16:00","price":538839},{"date":"1396/07/28 16:05","price":538965},{"date":"1396/07/28 16:10","price":539007},{"date":"1396/07/28 16:15","price":539049},{"date":"1396/07/28 16:20","price":538755},{"date":"1396/07/28 16:25","price":538797},{"date":"1396/07/28 16:30","price":538629},{"date":"1396/07/28 16:35","price":538503},{"date":"1396/07/28 16:40","price":538755},{"date":"1396/07/28 16:45","price":538713},{"date":"1396/07/28 16:50","price":538587},{"date":"1396/07/28 16:55","price":537790},{"date":"1396/07/28 17:05","price":538042},{"date":"1396/07/28 17:10","price":538294},{"date":"1396/07/28 17:15","price":538210},{"date":"1396/07/28 17:20","price":538378},{"date":"1396/07/28 17:25","price":538294},{"date":"1396/07/28 17:30","price":538126},{"date":"1396/07/28 17:35","price":537874},{"date":"1396/07/28 17:40","price":538126},{"date":"1396/07/28 17:45","price":538084},{"date":"1396/07/28 17:50","price":538210},{"date":"1396/07/28 18:00","price":538462},{"date":"1396/07/28 18:05","price":538965},{"date":"1396/07/28 18:15","price":538839},{"date":"1396/07/28 18:20","price":538713},{"date":"1396/07/28 18:25","price":538545},{"date":"1396/07/28 18:30","price":538294},{"date":"1396/07/28 18:35","price":538378},{"date":"1396/07/28 18:40","price":538126},{"date":"1396/07/28 18:45","price":538252},{"date":"1396/07/28 18:50","price":538168},{"date":"1396/07/28 18:55","price":538000},{"date":"1396/07/28 19:00","price":538042},{"date":"1396/07/28 19:05","price":537664},{"date":"1396/07/28 19:10","price":536909},{"date":"1396/07/28 19:15","price":537160},{"date":"1396/07/28 19:20","price":536699},{"date":"1396/07/28 19:25","price":536741},{"date":"1396/07/28 19:30","price":537118},{"date":"1396/07/28 19:35","price":536992},{"date":"1396/07/28 19:40","price":537286},{"date":"1396/07/28 19:45","price":537580},{"date":"1396/07/28 19:50","price":537496},{"date":"1396/07/28 20:00","price":537160},{"date":"1396/07/28 20:05","price":537118},{"date":"1396/07/28 20:15","price":537202},{"date":"1396/07/28 20:20","price":537328},{"date":"1396/07/28 20:25","price":537244},{"date":"1396/07/28 20:30","price":537538},{"date":"1396/07/28 20:35","price":537496},{"date":"1396/07/28 20:40","price":537412},{"date":"1396/07/28 20:45","price":537244},{"date":"1396/07/28 20:50","price":537160},{"date":"1396/07/28 20:55","price":536867},{"date":"1396/07/28 21:00","price":536909},{"date":"1396/07/28 21:05","price":537034},{"date":"1396/07/28 21:15","price":537118},{"date":"1396/07/28 21:20","price":536951},{"date":"1396/07/28 21:25","price":537244},{"date":"1396/07/28 21:35","price":537202},{"date":"1396/07/28 21:40","price":536531},{"date":"1396/07/28 21:45","price":537118},{"date":"1396/07/28 21:50","price":536992},{"date":"1396/07/28 21:55","price":537118},{"date":"1396/07/28 22:05","price":537076},{"date":"1396/07/28 22:10","price":537160},{"date":"1396/07/28 22:15","price":536992},{"date":"1396/07/28 22:20","price":537034},{"date":"1396/07/28 22:30","price":537118},{"date":"1396/07/28 22:35","price":537076},{"date":"1396/07/28 22:40","price":536909},{"date":"1396/07/28 22:45","price":536992},{"date":"1396/07/28 22:50","price":537076},{"date":"1396/07/28 23:00","price":537328},{"date":"1396/07/28 23:05","price":537286},{"date":"1396/07/28 23:10","price":537328},{"date":"1396/07/28 23:15","price":537412},{"date":"1396/07/28 23:20","price":537622},{"date":"1396/07/28 23:25","price":537664},{"date":"1396/07/28 23:30","price":537412},{"date":"1396/07/28 23:40","price":537874},{"date":"1396/07/28 23:45","price":537790},{"date":"1396/07/28 23:50","price":537748}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398