قیمت گاز طبیعی مورخ 28 مهر 1396

کمترین: 
1.0738
بیشترین: 
541735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی مورخ 28 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 مهر 1396 , 2.902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":2.891},{"date":"1396/07/28 00:32","price":25.08},{"date":"1396/07/28 02:00","price":541735},{"date":"1396/07/28 02:32","price":8.1317},{"date":"1396/07/28 03:32","price":5952},{"date":"1396/07/28 05:08","price":6.6099},{"date":"1396/07/28 05:32","price":540837},{"date":"1396/07/28 06:08","price":540543},{"date":"1396/07/28 09:08","price":2.888},{"date":"1396/07/28 09:32","price":2.876},{"date":"1396/07/28 10:08","price":2.873},{"date":"1396/07/28 10:32","price":1.0738},{"date":"1396/07/28 11:08","price":2.877},{"date":"1396/07/28 11:32","price":2.881},{"date":"1396/07/28 12:00","price":2.894},{"date":"1396/07/28 12:32","price":2.897},{"date":"1396/07/28 13:00","price":2.901},{"date":"1396/07/28 13:32","price":2.906},{"date":"1396/07/28 14:08","price":2.905},{"date":"1396/07/28 14:32","price":2.901},{"date":"1396/07/28 15:32","price":2.912},{"date":"1396/07/28 16:00","price":2.913},{"date":"1396/07/28 16:32","price":2.876},{"date":"1396/07/28 17:08","price":2.873},{"date":"1396/07/28 17:32","price":2.885},{"date":"1396/07/28 18:08","price":2.877},{"date":"1396/07/28 18:32","price":2.873},{"date":"1396/07/28 19:00","price":2.881},{"date":"1396/07/28 19:32","price":2.87},{"date":"1396/07/28 20:00","price":2.904},{"date":"1396/07/28 20:32","price":2.929},{"date":"1396/07/28 21:00","price":2.937},{"date":"1396/07/28 21:32","price":2.909},{"date":"1396/07/28 22:00","price":2.914},{"date":"1396/07/28 22:32","price":2.912},{"date":"1396/07/28 23:00","price":2.915},{"date":"1396/07/28 23:32","price":2.902}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397