قیمت گازوئیل مورخ 28 مهر 1396

کمترین: 
7.8022
بیشترین: 
539553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل مورخ 28 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 مهر 1396 , 534.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":526.5},{"date":"1396/07/28 00:32","price":129517},{"date":"1396/07/28 04:00","price":7.8022},{"date":"1396/07/28 04:32","price":2615.65},{"date":"1396/07/28 05:08","price":327.54},{"date":"1396/07/28 05:32","price":20213.15},{"date":"1396/07/28 06:08","price":539553},{"date":"1396/07/28 09:08","price":527.63},{"date":"1396/07/28 09:32","price":528},{"date":"1396/07/28 10:08","price":527.63},{"date":"1396/07/28 10:32","price":327.82},{"date":"1396/07/28 11:08","price":528.88},{"date":"1396/07/28 11:32","price":527.88},{"date":"1396/07/28 12:00","price":525.38},{"date":"1396/07/28 12:32","price":525.13},{"date":"1396/07/28 13:00","price":523.13},{"date":"1396/07/28 13:32","price":523.63},{"date":"1396/07/28 14:08","price":524.88},{"date":"1396/07/28 14:32","price":525.88},{"date":"1396/07/28 15:00","price":525.38},{"date":"1396/07/28 15:32","price":526.5},{"date":"1396/07/28 16:00","price":527.13},{"date":"1396/07/28 17:08","price":529.38},{"date":"1396/07/28 17:32","price":530.13},{"date":"1396/07/28 18:08","price":532.88},{"date":"1396/07/28 18:32","price":534.13},{"date":"1396/07/28 19:00","price":532.63},{"date":"1396/07/28 19:32","price":530.88},{"date":"1396/07/28 20:00","price":529.38},{"date":"1396/07/28 20:32","price":528.63},{"date":"1396/07/28 21:00","price":530.63},{"date":"1396/07/28 21:32","price":530.38},{"date":"1396/07/28 22:00","price":533.25},{"date":"1396/07/28 22:32","price":533.63},{"date":"1396/07/28 23:00","price":533.75},{"date":"1396/07/28 23:32","price":534.63}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397