پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0
بیشترین: 
542730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 28 مهر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 28 مهر 1396 , 1281.60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":1290.50},{"date":"1396/07/28 00:30","price":2563.12},{"date":"1396/07/28 01:35","price":259.92},{"date":"1396/07/28 01:40","price":79.13},{"date":"1396/07/28 01:50","price":245.00},{"date":"1396/07/28 01:55","price":5700.30},{"date":"1396/07/28 02:00","price":79.08},{"date":"1396/07/28 02:20","price":89.54},{"date":"1396/07/28 02:25","price":17.30},{"date":"1396/07/28 02:30","price":279.90},{"date":"1396/07/28 02:35","price":2353.82},{"date":"1396/07/28 02:40","price":13590.00},{"date":"1396/07/28 02:50","price":1127.91},{"date":"1396/07/28 02:55","price":1.87},{"date":"1396/07/28 03:00","price":1.42},{"date":"1396/07/28 03:10","price":953.23},{"date":"1396/07/28 03:20","price":542730.00},{"date":"1396/07/28 03:25","price":1.00},{"date":"1396/07/28 03:35","price":8075.10},{"date":"1396/07/28 03:40","price":57.35},{"date":"1396/07/28 03:50","price":2960.31},{"date":"1396/07/28 03:55","price":7533.40},{"date":"1396/07/28 04:00","price":2155.50},{"date":"1396/07/28 04:05","price":1291.60},{"date":"1396/07/28 04:15","price":0.57},{"date":"1396/07/28 04:20","price":541274.00},{"date":"1396/07/28 04:25","price":13345.00},{"date":"1396/07/28 04:30","price":551.65},{"date":"1396/07/28 04:35","price":962.00},{"date":"1396/07/28 04:40","price":0.05},{"date":"1396/07/28 04:45","price":541232.00},{"date":"1396/07/28 04:50","price":8245.10},{"date":"1396/07/28 04:55","price":0.00},{"date":"1396/07/28 05:05","price":74.89},{"date":"1396/07/28 05:10","price":16.96},{"date":"1396/07/28 05:20","price":269.70},{"date":"1396/07/28 05:25","price":75.08},{"date":"1396/07/28 05:30","price":0.06},{"date":"1396/07/28 05:35","price":321.70},{"date":"1396/07/28 05:45","price":19.64},{"date":"1396/07/28 05:50","price":2.72},{"date":"1396/07/28 05:55","price":3.52},{"date":"1396/07/28 06:00","price":1.59},{"date":"1396/07/28 06:05","price":922.30},{"date":"1396/07/28 06:15","price":3542.59},{"date":"1396/07/28 06:20","price":2498.80},{"date":"1396/07/28 06:25","price":1283.00},{"date":"1396/07/28 06:35","price":109.20},{"date":"1396/07/28 06:40","price":539996.00},{"date":"1396/07/28 08:35","price":1283.70},{"date":"1396/07/28 08:45","price":1283.90},{"date":"1396/07/28 08:50","price":1283.70},{"date":"1396/07/28 08:55","price":1283.60},{"date":"1396/07/28 09:00","price":1283.80},{"date":"1396/07/28 09:05","price":1284.00},{"date":"1396/07/28 09:10","price":1283.50},{"date":"1396/07/28 09:15","price":1283.80},{"date":"1396/07/28 09:20","price":1283.70},{"date":"1396/07/28 09:25","price":1284.20},{"date":"1396/07/28 09:30","price":1284.30},{"date":"1396/07/28 09:35","price":1283.90},{"date":"1396/07/28 09:40","price":1283.10},{"date":"1396/07/28 09:45","price":1282.70},{"date":"1396/07/28 09:50","price":1282.90},{"date":"1396/07/28 09:55","price":1283.10},{"date":"1396/07/28 10:05","price":5640.00},{"date":"1396/07/28 10:10","price":12057.50},{"date":"1396/07/28 10:15","price":0.26},{"date":"1396/07/28 10:20","price":13.64},{"date":"1396/07/28 10:25","price":1283.70},{"date":"1396/07/28 10:35","price":1284.50},{"date":"1396/07/28 10:40","price":1285.10},{"date":"1396/07/28 10:45","price":1284.00},{"date":"1396/07/28 10:50","price":1283.80},{"date":"1396/07/28 10:55","price":1281.30},{"date":"1396/07/28 11:00","price":1281.10},{"date":"1396/07/28 11:05","price":1281.40},{"date":"1396/07/28 11:15","price":1281.30},{"date":"1396/07/28 11:20","price":1281.40},{"date":"1396/07/28 11:25","price":1281.20},{"date":"1396/07/28 11:30","price":1281.60},{"date":"1396/07/28 11:35","price":1280.50},{"date":"1396/07/28 11:40","price":1279.90},{"date":"1396/07/28 11:45","price":1280.60},{"date":"1396/07/28 11:50","price":1280.40},{"date":"1396/07/28 11:55","price":1280.50},{"date":"1396/07/28 12:00","price":1280.70},{"date":"1396/07/28 12:05","price":1280.60},{"date":"1396/07/28 12:10","price":1281.30},{"date":"1396/07/28 12:15","price":1281.10},{"date":"1396/07/28 12:20","price":1280.90},{"date":"1396/07/28 12:25","price":1281.30},{"date":"1396/07/28 12:30","price":1281.70},{"date":"1396/07/28 12:35","price":1281.00},{"date":"1396/07/28 12:45","price":1280.60},{"date":"1396/07/28 12:55","price":1280.30},{"date":"1396/07/28 13:00","price":1280.50},{"date":"1396/07/28 13:05","price":1281.00},{"date":"1396/07/28 13:10","price":1281.50},{"date":"1396/07/28 13:15","price":1281.60},{"date":"1396/07/28 13:20","price":1281.20},{"date":"1396/07/28 13:25","price":1280.70},{"date":"1396/07/28 13:30","price":1280.80},{"date":"1396/07/28 13:35","price":1280.60},{"date":"1396/07/28 13:45","price":1281.10},{"date":"1396/07/28 13:50","price":1281.00},{"date":"1396/07/28 13:55","price":1281.10},{"date":"1396/07/28 14:00","price":1280.90},{"date":"1396/07/28 14:05","price":1281.10},{"date":"1396/07/28 14:10","price":1281.00},{"date":"1396/07/28 14:15","price":1281.10},{"date":"1396/07/28 14:25","price":1281.20},{"date":"1396/07/28 14:30","price":1282.40},{"date":"1396/07/28 14:35","price":1283.00},{"date":"1396/07/28 14:40","price":1282.60},{"date":"1396/07/28 14:45","price":1282.70},{"date":"1396/07/28 15:05","price":1283.30},{"date":"1396/07/28 15:10","price":1283.70},{"date":"1396/07/28 15:15","price":1284.30},{"date":"1396/07/28 15:20","price":1284.80},{"date":"1396/07/28 15:40","price":1284.00},{"date":"1396/07/28 15:45","price":1283.90},{"date":"1396/07/28 15:50","price":1283.30},{"date":"1396/07/28 16:00","price":1283.80},{"date":"1396/07/28 16:05","price":1284.30},{"date":"1396/07/28 16:10","price":1284.40},{"date":"1396/07/28 16:15","price":1284.50},{"date":"1396/07/28 16:20","price":1283.70},{"date":"1396/07/28 16:25","price":1284.10},{"date":"1396/07/28 16:30","price":1283.60},{"date":"1396/07/28 16:35","price":1283.10},{"date":"1396/07/28 16:40","price":1283.70},{"date":"1396/07/28 16:50","price":1283.40},{"date":"1396/07/28 16:55","price":1282.20},{"date":"1396/07/28 17:05","price":1281.90},{"date":"1396/07/28 17:10","price":1282.80},{"date":"1396/07/28 17:15","price":1282.40},{"date":"1396/07/28 17:20","price":1282.80},{"date":"1396/07/28 17:25","price":1282.70},{"date":"1396/07/28 17:30","price":1282.30},{"date":"1396/07/28 17:35","price":1281.60},{"date":"1396/07/28 17:40","price":1282.20},{"date":"1396/07/28 17:50","price":1282.40},{"date":"1396/07/28 18:00","price":1283.00},{"date":"1396/07/28 18:05","price":1284.30},{"date":"1396/07/28 18:15","price":1283.90},{"date":"1396/07/28 18:20","price":1283.60},{"date":"1396/07/28 18:25","price":1283.50},{"date":"1396/07/28 18:30","price":1282.70},{"date":"1396/07/28 18:35","price":1282.90},{"date":"1396/07/28 18:40","price":1282.10},{"date":"1396/07/28 18:45","price":1282.60},{"date":"1396/07/28 18:50","price":1282.30},{"date":"1396/07/28 18:55","price":1282.10},{"date":"1396/07/28 19:00","price":1281.80},{"date":"1396/07/28 19:05","price":1281.00},{"date":"1396/07/28 19:10","price":1279.20},{"date":"1396/07/28 19:15","price":1279.40},{"date":"1396/07/28 19:20","price":1278.70},{"date":"1396/07/28 19:30","price":1279.70},{"date":"1396/07/28 19:35","price":1279.40},{"date":"1396/07/28 19:40","price":1279.80},{"date":"1396/07/28 19:45","price":1280.80},{"date":"1396/07/28 20:00","price":1279.70},{"date":"1396/07/28 20:05","price":1279.90},{"date":"1396/07/28 20:10","price":1279.80},{"date":"1396/07/28 20:15","price":1279.90},{"date":"1396/07/28 20:20","price":1280.20},{"date":"1396/07/28 20:30","price":1280.80},{"date":"1396/07/28 20:35","price":1280.50},{"date":"1396/07/28 20:40","price":1280.30},{"date":"1396/07/28 20:45","price":1280.00},{"date":"1396/07/28 20:50","price":1279.90},{"date":"1396/07/28 20:55","price":1279.40},{"date":"1396/07/28 21:00","price":1279.60},{"date":"1396/07/28 21:05","price":1279.80},{"date":"1396/07/28 21:10","price":1279.90},{"date":"1396/07/28 21:15","price":1280.10},{"date":"1396/07/28 21:20","price":1279.80},{"date":"1396/07/28 21:25","price":1280.30},{"date":"1396/07/28 21:30","price":1280.40},{"date":"1396/07/28 21:35","price":1280.20},{"date":"1396/07/28 21:40","price":1278.80},{"date":"1396/07/28 21:45","price":1280.50},{"date":"1396/07/28 21:50","price":1279.70},{"date":"1396/07/28 21:55","price":1280.00},{"date":"1396/07/28 22:05","price":1280.10},{"date":"1396/07/28 22:10","price":1280.20},{"date":"1396/07/28 22:15","price":1279.90},{"date":"1396/07/28 22:40","price":1279.50},{"date":"1396/07/28 22:45","price":1279.80},{"date":"1396/07/28 22:50","price":1279.90},{"date":"1396/07/28 22:55","price":1280.10},{"date":"1396/07/28 23:00","price":1280.50},{"date":"1396/07/28 23:10","price":1280.60},{"date":"1396/07/28 23:15","price":1280.80},{"date":"1396/07/28 23:20","price":1281.30},{"date":"1396/07/28 23:25","price":1281.00},{"date":"1396/07/28 23:30","price":1281.60},{"date":"1396/07/28 23:40","price":1281.50},{"date":"1396/07/28 23:45","price":1281.70},{"date":"1396/07/28 23:50","price":1281.60}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398