کمترین: 
0.0451
بیشترین: 
540669
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 28 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 مهر 1396 , 57.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/28 00:00","price":57.26},{"date":"1396/07/28 00:32","price":74.86},{"date":"1396/07/28 01:00","price":0.5134},{"date":"1396/07/28 01:32","price":1.2698},{"date":"1396/07/28 04:00","price":2560.7},{"date":"1396/07/28 04:32","price":21381.7},{"date":"1396/07/28 05:08","price":1.288},{"date":"1396/07/28 05:32","price":0.0887},{"date":"1396/07/28 06:08","price":540669},{"date":"1396/07/28 09:08","price":57.37},{"date":"1396/07/28 09:32","price":57.41},{"date":"1396/07/28 10:08","price":57.37},{"date":"1396/07/28 10:32","price":0.0451},{"date":"1396/07/28 11:08","price":57.52},{"date":"1396/07/28 11:32","price":57.35},{"date":"1396/07/28 12:00","price":57.16},{"date":"1396/07/28 12:32","price":57.08},{"date":"1396/07/28 13:00","price":56.73},{"date":"1396/07/28 13:32","price":56.8},{"date":"1396/07/28 14:08","price":56.85},{"date":"1396/07/28 14:32","price":56.9},{"date":"1396/07/28 15:00","price":56.87},{"date":"1396/07/28 15:32","price":56.98},{"date":"1396/07/28 16:00","price":57.03},{"date":"1396/07/28 16:32","price":57.01},{"date":"1396/07/28 17:08","price":57.14},{"date":"1396/07/28 17:32","price":57.25},{"date":"1396/07/28 18:08","price":57.55},{"date":"1396/07/28 18:32","price":57.66},{"date":"1396/07/28 19:00","price":57.56},{"date":"1396/07/28 19:32","price":57.34},{"date":"1396/07/28 20:00","price":57.16},{"date":"1396/07/28 20:32","price":57.2},{"date":"1396/07/28 21:00","price":57.52},{"date":"1396/07/28 21:32","price":57.51},{"date":"1396/07/28 22:00","price":57.67},{"date":"1396/07/28 22:32","price":57.77},{"date":"1396/07/28 23:00","price":57.8},{"date":"1396/07/28 23:32","price":57.84}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398