کمترین: 
657000
بیشترین: 
657000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه مورخ 27 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 27 مهر 1396 , 657000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 12:24","price":657000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398