کمترین: 
1122
بیشترین: 
1123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه مورخ 27 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 مهر 1396 , 1122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 11:00","price":1123},{"date":"1396/07/27 11:30","price":1122}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398