قیمت پوند مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
5351
بیشترین: 
5360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 27 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 27 مهر 1396 , 5351 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 11:00","price":5353},{"date":"1396/07/27 11:10","price":5358},{"date":"1396/07/27 11:20","price":5360},{"date":"1396/07/27 11:40","price":5358},{"date":"1396/07/27 12:00","price":5356},{"date":"1396/07/27 12:20","price":5354},{"date":"1396/07/27 12:50","price":5351}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397