کمترین: 
4791
بیشترین: 
4818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 27 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 27 مهر 1396 , 4791 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 10:10","price":4803},{"date":"1396/07/27 11:00","price":4813},{"date":"1396/07/27 11:20","price":4818},{"date":"1396/07/27 11:30","price":4810},{"date":"1396/07/27 11:40","price":4808},{"date":"1396/07/27 12:20","price":4805},{"date":"1396/07/27 12:50","price":4794},{"date":"1396/07/27 13:20","price":4791}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398