کمترین: 
10343.2
بیشترین: 
10343.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند مورخ 27 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 27 مهر 1396 , 10343.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":10343.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 فروردین 1398