کمترین: 
294.5
بیشترین: 
294.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق مورخ 27 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 27 مهر 1396 , 294.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":294.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398