کمترین: 
8914.2
بیشترین: 
8914.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان مورخ 27 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 مهر 1396 , 8914.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":8914.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398