کمترین: 
931.7
بیشترین: 
931.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر مورخ 27 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 27 مهر 1396 , 931.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":931.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398