قیمت دینار کویت مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
11343.4
بیشترین: 
11343.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 27 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 مهر 1396 , 11343.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":11343.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397