کمترین: 
431.3
بیشترین: 
431.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 27 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 مهر 1396 , 431.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":431.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398