قیمت پوند مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
4532.5
بیشترین: 
4532.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 27 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 27 مهر 1396 , 4532.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":4532.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397