کمترین: 
2.784
بیشترین: 
2.897
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 27 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 مهر 1396 , 2.897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 00:00","price":2.867},{"date":"1396/07/27 00:32","price":2.861},{"date":"1396/07/27 01:00","price":2.862},{"date":"1396/07/27 03:00","price":2.869},{"date":"1396/07/27 03:32","price":2.87},{"date":"1396/07/27 04:32","price":2.873},{"date":"1396/07/27 05:08","price":2.872},{"date":"1396/07/27 05:32","price":2.873},{"date":"1396/07/27 07:00","price":2.877},{"date":"1396/07/27 07:32","price":2.878},{"date":"1396/07/27 08:00","price":2.88},{"date":"1396/07/27 08:32","price":2.877},{"date":"1396/07/27 09:00","price":2.879},{"date":"1396/07/27 09:32","price":2.881},{"date":"1396/07/27 10:32","price":2.878},{"date":"1396/07/27 11:08","price":2.879},{"date":"1396/07/27 11:32","price":2.872},{"date":"1396/07/27 12:00","price":2.864},{"date":"1396/07/27 13:00","price":2.861},{"date":"1396/07/27 13:32","price":2.854},{"date":"1396/07/27 14:00","price":2.853},{"date":"1396/07/27 14:32","price":2.857},{"date":"1396/07/27 15:00","price":2.868},{"date":"1396/07/27 15:32","price":2.861},{"date":"1396/07/27 16:00","price":2.86},{"date":"1396/07/27 17:00","price":2.846},{"date":"1396/07/27 17:32","price":2.858},{"date":"1396/07/27 18:32","price":2.814},{"date":"1396/07/27 19:00","price":2.784},{"date":"1396/07/27 19:32","price":2.8},{"date":"1396/07/27 20:00","price":2.806},{"date":"1396/07/27 20:32","price":2.829},{"date":"1396/07/27 21:00","price":2.858},{"date":"1396/07/27 21:32","price":2.841},{"date":"1396/07/27 22:00","price":2.873},{"date":"1396/07/27 22:32","price":2.882},{"date":"1396/07/27 23:00","price":2.894},{"date":"1396/07/27 23:32","price":2.897}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398