قیمت گازوئیل مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
525.38
بیشترین: 
537.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل مورخ 27 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 مهر 1396 , 526.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 00:00","price":536.63},{"date":"1396/07/27 00:32","price":536.13},{"date":"1396/07/27 04:32","price":537.38},{"date":"1396/07/27 05:08","price":537.13},{"date":"1396/07/27 05:32","price":537.5},{"date":"1396/07/27 06:08","price":537.13},{"date":"1396/07/27 06:32","price":536.88},{"date":"1396/07/27 07:00","price":535.88},{"date":"1396/07/27 08:00","price":536.38},{"date":"1396/07/27 10:00","price":536.13},{"date":"1396/07/27 10:32","price":535.88},{"date":"1396/07/27 11:08","price":535.5},{"date":"1396/07/27 11:32","price":535.38},{"date":"1396/07/27 12:00","price":530.88},{"date":"1396/07/27 12:32","price":531},{"date":"1396/07/27 13:00","price":529.88},{"date":"1396/07/27 13:32","price":530.38},{"date":"1396/07/27 14:00","price":528.63},{"date":"1396/07/27 14:32","price":529.38},{"date":"1396/07/27 15:00","price":526.38},{"date":"1396/07/27 15:32","price":527.38},{"date":"1396/07/27 16:00","price":525.38},{"date":"1396/07/27 16:32","price":525.88},{"date":"1396/07/27 17:00","price":526.38},{"date":"1396/07/27 17:32","price":526.13},{"date":"1396/07/27 18:00","price":527.63},{"date":"1396/07/27 18:32","price":528.38},{"date":"1396/07/27 19:00","price":527.88},{"date":"1396/07/27 19:32","price":527.38},{"date":"1396/07/27 20:00","price":525.38},{"date":"1396/07/27 20:32","price":525.63},{"date":"1396/07/27 21:00","price":526.38},{"date":"1396/07/27 21:32","price":526.5},{"date":"1396/07/27 22:00","price":526.38},{"date":"1396/07/27 22:32","price":526.13},{"date":"1396/07/27 23:00","price":526.5},{"date":"1396/07/27 23:32","price":526.38}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397