قیمت نفت برنت مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
57.2
بیشترین: 
58.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت مورخ 27 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 مهر 1396 , 57.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 00:00","price":58.2},{"date":"1396/07/27 00:32","price":58.19},{"date":"1396/07/27 01:00","price":58.17},{"date":"1396/07/27 03:00","price":58.15},{"date":"1396/07/27 04:32","price":58.23},{"date":"1396/07/27 05:08","price":58.22},{"date":"1396/07/27 05:32","price":58.2},{"date":"1396/07/27 06:08","price":58.15},{"date":"1396/07/27 06:32","price":58.1},{"date":"1396/07/27 07:00","price":58.05},{"date":"1396/07/27 08:00","price":58.12},{"date":"1396/07/27 09:00","price":58.15},{"date":"1396/07/27 09:32","price":58.16},{"date":"1396/07/27 10:00","price":58.15},{"date":"1396/07/27 10:32","price":58.08},{"date":"1396/07/27 11:08","price":58.01},{"date":"1396/07/27 11:32","price":57.94},{"date":"1396/07/27 12:00","price":57.42},{"date":"1396/07/27 12:32","price":57.44},{"date":"1396/07/27 13:00","price":57.35},{"date":"1396/07/27 13:32","price":57.49},{"date":"1396/07/27 14:00","price":57.41},{"date":"1396/07/27 14:32","price":57.56},{"date":"1396/07/27 15:00","price":57.35},{"date":"1396/07/27 15:32","price":57.41},{"date":"1396/07/27 16:00","price":57.2},{"date":"1396/07/27 16:32","price":57.26},{"date":"1396/07/27 17:00","price":57.31},{"date":"1396/07/27 18:00","price":57.45},{"date":"1396/07/27 18:32","price":57.6},{"date":"1396/07/27 19:00","price":57.53},{"date":"1396/07/27 19:32","price":57.42},{"date":"1396/07/27 20:00","price":57.22},{"date":"1396/07/27 20:32","price":57.25},{"date":"1396/07/27 21:00","price":57.27},{"date":"1396/07/27 21:32","price":57.23},{"date":"1396/07/27 22:32","price":57.2},{"date":"1396/07/27 23:00","price":57.21},{"date":"1396/07/27 23:32","price":57.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397