کمترین: 
51.2
بیشترین: 
52.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 27 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 مهر 1396 , 51.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 00:00","price":52.02},{"date":"1396/07/27 00:32","price":52.03},{"date":"1396/07/27 03:00","price":52.12},{"date":"1396/07/27 03:32","price":52.11},{"date":"1396/07/27 04:32","price":52.09},{"date":"1396/07/27 05:08","price":52.11},{"date":"1396/07/27 05:32","price":52.09},{"date":"1396/07/27 06:08","price":52.05},{"date":"1396/07/27 06:32","price":52.02},{"date":"1396/07/27 07:00","price":51.95},{"date":"1396/07/27 07:32","price":51.94},{"date":"1396/07/27 08:00","price":52.01},{"date":"1396/07/27 08:32","price":51.98},{"date":"1396/07/27 09:00","price":52.02},{"date":"1396/07/27 09:32","price":51.98},{"date":"1396/07/27 10:00","price":52.02},{"date":"1396/07/27 10:32","price":51.96},{"date":"1396/07/27 11:08","price":51.89},{"date":"1396/07/27 11:32","price":51.88},{"date":"1396/07/27 12:00","price":51.27},{"date":"1396/07/27 12:32","price":51.36},{"date":"1396/07/27 13:00","price":51.3},{"date":"1396/07/27 13:32","price":51.36},{"date":"1396/07/27 14:00","price":51.3},{"date":"1396/07/27 14:32","price":51.44},{"date":"1396/07/27 15:00","price":51.35},{"date":"1396/07/27 15:32","price":51.37},{"date":"1396/07/27 16:00","price":51.2},{"date":"1396/07/27 16:32","price":51.3},{"date":"1396/07/27 17:00","price":51.28},{"date":"1396/07/27 17:32","price":51.31},{"date":"1396/07/27 18:00","price":51.43},{"date":"1396/07/27 18:32","price":51.65},{"date":"1396/07/27 19:32","price":51.53},{"date":"1396/07/27 20:00","price":51.38},{"date":"1396/07/27 20:32","price":51.41},{"date":"1396/07/27 21:00","price":51.45},{"date":"1396/07/27 21:32","price":51.36},{"date":"1396/07/27 22:00","price":51.28},{"date":"1396/07/27 22:32","price":51.34},{"date":"1396/07/27 23:00","price":51.37}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398