کمترین: 
55.83
بیشترین: 
55.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک مورخ 26 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 26 مهر 1396 , 55.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 13:08","price":55.83}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398