کمترین: 
5350
بیشترین: 
5354
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 26 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 26 مهر 1396 , 5350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 10:10","price":5351},{"date":"1396/07/26 11:30","price":5354},{"date":"1396/07/26 12:20","price":5353},{"date":"1396/07/26 14:10","price":5351},{"date":"1396/07/26 15:30","price":5350}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398