قیمت یورو مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
4790
بیشترین: 
4808
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 26 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 26 مهر 1396 , 4798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 10:10","price":4793},{"date":"1396/07/26 11:10","price":4790},{"date":"1396/07/26 11:40","price":4805},{"date":"1396/07/26 12:00","price":4808},{"date":"1396/07/26 12:10","price":4803},{"date":"1396/07/26 12:20","price":4804},{"date":"1396/07/26 12:40","price":4807},{"date":"1396/07/26 12:50","price":4805},{"date":"1396/07/26 13:00","price":4800},{"date":"1396/07/26 13:10","price":4799},{"date":"1396/07/26 13:30","price":4795},{"date":"1396/07/26 14:50","price":4798},{"date":"1396/07/26 16:20","price":4795},{"date":"1396/07/26 17:00","price":4798}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397