قیمت دلار مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
4017
بیشترین: 
4034
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 26 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 26 مهر 1396 , 4021 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 10:10","price":4017},{"date":"1396/07/26 10:30","price":4019},{"date":"1396/07/26 11:00","price":4021},{"date":"1396/07/26 11:20","price":4019},{"date":"1396/07/26 11:30","price":4021},{"date":"1396/07/26 11:40","price":4022},{"date":"1396/07/26 12:20","price":4034},{"date":"1396/07/26 12:40","price":4027},{"date":"1396/07/26 13:00","price":4026},{"date":"1396/07/26 13:10","price":4029},{"date":"1396/07/26 13:20","price":4020},{"date":"1396/07/26 13:30","price":4022},{"date":"1396/07/26 13:40","price":4021},{"date":"1396/07/26 13:50","price":4023},{"date":"1396/07/26 14:00","price":4022},{"date":"1396/07/26 14:10","price":4021},{"date":"1396/07/26 14:40","price":4022},{"date":"1396/07/26 15:30","price":4023},{"date":"1396/07/26 15:40","price":4021},{"date":"1396/07/26 16:10","price":4026},{"date":"1396/07/26 16:20","price":4021}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397