کمترین: 
2529.7
بیشترین: 
2529.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور مورخ 26 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 مهر 1396 , 2529.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":2529.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398