کمترین: 
293.9
بیشترین: 
293.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق مورخ 26 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 26 مهر 1396 , 293.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":293.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398