قیمت دینار کویت مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
11340.8
بیشترین: 
11340.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 26 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 مهر 1396 , 11340.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":11340.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397