کمترین: 
431.8
بیشترین: 
431.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 26 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 مهر 1396 , 431.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":431.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398