قیمت پوند مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
4518.8
بیشترین: 
4518.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 26 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 26 مهر 1396 , 4518.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":4518.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397