قیمت گازوئیل مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
532.38
بیشترین: 
541.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل مورخ 26 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 مهر 1396 , 536.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 00:00","price":540.38},{"date":"1396/07/26 00:32","price":539.5},{"date":"1396/07/26 01:00","price":539.38},{"date":"1396/07/26 04:00","price":540.63},{"date":"1396/07/26 04:32","price":540.13},{"date":"1396/07/26 05:00","price":540.88},{"date":"1396/07/26 06:00","price":541},{"date":"1396/07/26 06:32","price":540.88},{"date":"1396/07/26 07:32","price":541.13},{"date":"1396/07/26 08:08","price":540.63},{"date":"1396/07/26 08:32","price":541},{"date":"1396/07/26 09:08","price":540.88},{"date":"1396/07/26 09:32","price":540.63},{"date":"1396/07/26 10:08","price":539.63},{"date":"1396/07/26 10:32","price":540.63},{"date":"1396/07/26 11:00","price":541.38},{"date":"1396/07/26 11:32","price":540.13},{"date":"1396/07/26 12:32","price":539.88},{"date":"1396/07/26 13:32","price":539.13},{"date":"1396/07/26 14:00","price":540.13},{"date":"1396/07/26 14:32","price":539.63},{"date":"1396/07/26 15:00","price":538.88},{"date":"1396/07/26 15:32","price":539.63},{"date":"1396/07/26 16:00","price":539.88},{"date":"1396/07/26 16:32","price":541.13},{"date":"1396/07/26 17:00","price":540.25},{"date":"1396/07/26 17:32","price":538.88},{"date":"1396/07/26 18:00","price":538.38},{"date":"1396/07/26 18:32","price":535.63},{"date":"1396/07/26 19:08","price":532.38},{"date":"1396/07/26 19:32","price":534.38},{"date":"1396/07/26 20:00","price":533.88},{"date":"1396/07/26 20:32","price":535.13},{"date":"1396/07/26 21:32","price":534},{"date":"1396/07/26 22:00","price":535.88},{"date":"1396/07/26 22:32","price":536.88},{"date":"1396/07/26 23:00","price":536.38}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397