قیمت نفت برنت مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
57.8
بیشترین: 
58.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت مورخ 26 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 مهر 1396 , 58.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 00:00","price":58.2},{"date":"1396/07/26 00:32","price":58.12},{"date":"1396/07/26 01:00","price":58.09},{"date":"1396/07/26 04:00","price":58.22},{"date":"1396/07/26 04:32","price":58.2},{"date":"1396/07/26 05:00","price":58.27},{"date":"1396/07/26 06:00","price":58.3},{"date":"1396/07/26 06:32","price":58.27},{"date":"1396/07/26 08:08","price":58.21},{"date":"1396/07/26 08:32","price":58.24},{"date":"1396/07/26 09:08","price":58.23},{"date":"1396/07/26 09:32","price":58.2},{"date":"1396/07/26 10:08","price":58.15},{"date":"1396/07/26 10:32","price":58.23},{"date":"1396/07/26 11:00","price":58.34},{"date":"1396/07/26 11:32","price":58.2},{"date":"1396/07/26 12:08","price":58.29},{"date":"1396/07/26 12:32","price":58.34},{"date":"1396/07/26 13:32","price":58.31},{"date":"1396/07/26 14:00","price":58.41},{"date":"1396/07/26 14:32","price":58.27},{"date":"1396/07/26 15:00","price":58.19},{"date":"1396/07/26 15:32","price":58.27},{"date":"1396/07/26 16:00","price":58.34},{"date":"1396/07/26 16:32","price":58.45},{"date":"1396/07/26 17:00","price":58.35},{"date":"1396/07/26 17:32","price":58.27},{"date":"1396/07/26 18:00","price":58.31},{"date":"1396/07/26 18:32","price":57.99},{"date":"1396/07/26 19:08","price":57.8},{"date":"1396/07/26 19:32","price":57.98},{"date":"1396/07/26 20:00","price":57.95},{"date":"1396/07/26 20:32","price":58.09},{"date":"1396/07/26 21:00","price":58.1},{"date":"1396/07/26 21:32","price":57.98},{"date":"1396/07/26 22:00","price":58.17},{"date":"1396/07/26 22:32","price":58.18},{"date":"1396/07/26 23:00","price":58.15},{"date":"1396/07/26 23:32","price":58.16}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397