قیمت نفت سبک مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
51.73
بیشترین: 
52.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک مورخ 26 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 مهر 1396 , 51.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 00:00","price":52.03},{"date":"1396/07/26 00:32","price":51.94},{"date":"1396/07/26 02:00","price":51.98},{"date":"1396/07/26 02:32","price":52.02},{"date":"1396/07/26 03:00","price":51.99},{"date":"1396/07/26 03:32","price":52.02},{"date":"1396/07/26 04:00","price":52.05},{"date":"1396/07/26 05:00","price":52.09},{"date":"1396/07/26 06:00","price":52.12},{"date":"1396/07/26 08:08","price":52.08},{"date":"1396/07/26 09:08","price":52.06},{"date":"1396/07/26 09:32","price":52.05},{"date":"1396/07/26 10:08","price":52.02},{"date":"1396/07/26 10:32","price":52.09},{"date":"1396/07/26 11:00","price":52.13},{"date":"1396/07/26 11:32","price":52.03},{"date":"1396/07/26 12:08","price":52.07},{"date":"1396/07/26 12:32","price":52.09},{"date":"1396/07/26 13:08","price":52.05},{"date":"1396/07/26 14:00","price":52.11},{"date":"1396/07/26 14:32","price":52.06},{"date":"1396/07/26 15:00","price":52.05},{"date":"1396/07/26 15:32","price":52.02},{"date":"1396/07/26 16:00","price":52.08},{"date":"1396/07/26 16:32","price":52.22},{"date":"1396/07/26 17:00","price":52.2},{"date":"1396/07/26 18:00","price":52.23},{"date":"1396/07/26 18:32","price":51.92},{"date":"1396/07/26 19:08","price":51.73},{"date":"1396/07/26 19:32","price":51.9},{"date":"1396/07/26 20:00","price":51.86},{"date":"1396/07/26 20:32","price":51.98},{"date":"1396/07/26 21:00","price":52.03},{"date":"1396/07/26 21:32","price":51.95},{"date":"1396/07/26 22:00","price":52.05},{"date":"1396/07/26 22:32","price":52.01},{"date":"1396/07/26 23:00","price":51.98},{"date":"1396/07/26 23:32","price":51.99}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397