قیمت نفت اپک مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
55.74
بیشترین: 
55.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک مورخ 25 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 25 مهر 1396 , 55.74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 15:32","price":55.74}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397