کمترین: 
4793
بیشترین: 
4800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 25 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 مهر 1396 , 4798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 11:10","price":4800},{"date":"1396/07/25 11:50","price":4798},{"date":"1396/07/25 12:00","price":4797},{"date":"1396/07/25 12:30","price":4796},{"date":"1396/07/25 12:40","price":4795},{"date":"1396/07/25 14:00","price":4793},{"date":"1396/07/25 15:40","price":4795},{"date":"1396/07/25 16:10","price":4798}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398