کمترین: 
2023.6
بیشترین: 
2023.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان مورخ 25 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 مهر 1396 , 2023.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":2023.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398