کمترین: 
9080.6
بیشترین: 
9080.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین مورخ 25 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 مهر 1396 , 9080.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":9080.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398