کمترین: 
8898.9
بیشترین: 
8898.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان مورخ 25 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 مهر 1396 , 8898.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":8898.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398