قیمت افغانی مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
50.3
بیشترین: 
50.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی مورخ 25 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 25 مهر 1396 , 50.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 09:10","price":50.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397