کمترین: 
2.929
بیشترین: 
3.014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی مورخ 25 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 مهر 1396 , 2.929 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 00:32","price":2.954},{"date":"1396/07/25 02:00","price":2.96},{"date":"1396/07/25 02:32","price":2.961},{"date":"1396/07/25 03:00","price":2.959},{"date":"1396/07/25 03:32","price":2.961},{"date":"1396/07/25 04:00","price":2.969},{"date":"1396/07/25 04:32","price":2.97},{"date":"1396/07/25 05:08","price":2.969},{"date":"1396/07/25 05:32","price":2.97},{"date":"1396/07/25 06:08","price":2.966},{"date":"1396/07/25 06:32","price":2.97},{"date":"1396/07/25 07:08","price":2.973},{"date":"1396/07/25 07:32","price":2.97},{"date":"1396/07/25 08:32","price":2.971},{"date":"1396/07/25 09:08","price":2.973},{"date":"1396/07/25 10:00","price":2.971},{"date":"1396/07/25 11:00","price":2.97},{"date":"1396/07/25 11:32","price":2.989},{"date":"1396/07/25 12:00","price":3.002},{"date":"1396/07/25 13:00","price":2.999},{"date":"1396/07/25 13:32","price":2.998},{"date":"1396/07/25 14:00","price":3.002},{"date":"1396/07/25 14:32","price":2.999},{"date":"1396/07/25 15:00","price":3.006},{"date":"1396/07/25 15:32","price":3.002},{"date":"1396/07/25 16:00","price":3.007},{"date":"1396/07/25 16:32","price":2.998},{"date":"1396/07/25 17:32","price":2.993},{"date":"1396/07/25 18:08","price":2.998},{"date":"1396/07/25 18:32","price":2.993},{"date":"1396/07/25 19:00","price":3.01},{"date":"1396/07/25 19:32","price":3.014},{"date":"1396/07/25 20:00","price":3.008},{"date":"1396/07/25 20:32","price":3.005},{"date":"1396/07/25 21:00","price":2.979},{"date":"1396/07/25 21:32","price":2.965},{"date":"1396/07/25 22:00","price":2.966},{"date":"1396/07/25 22:32","price":2.941},{"date":"1396/07/25 23:00","price":2.939},{"date":"1396/07/25 23:32","price":2.929}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398