کمترین: 
1.6118
بیشترین: 
1.6363
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 25 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 25 مهر 1396 , 1.632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 00:32","price":1.6206},{"date":"1396/07/25 02:00","price":1.622},{"date":"1396/07/25 03:00","price":1.6212},{"date":"1396/07/25 03:32","price":1.62},{"date":"1396/07/25 04:00","price":1.6173},{"date":"1396/07/25 04:32","price":1.6147},{"date":"1396/07/25 05:08","price":1.6149},{"date":"1396/07/25 05:32","price":1.6145},{"date":"1396/07/25 06:08","price":1.6152},{"date":"1396/07/25 06:32","price":1.6154},{"date":"1396/07/25 07:08","price":1.6163},{"date":"1396/07/25 07:32","price":1.6158},{"date":"1396/07/25 08:08","price":1.6168},{"date":"1396/07/25 08:32","price":1.6162},{"date":"1396/07/25 09:08","price":1.6154},{"date":"1396/07/25 09:32","price":1.6144},{"date":"1396/07/25 10:00","price":1.6131},{"date":"1396/07/25 10:32","price":1.6118},{"date":"1396/07/25 11:00","price":1.6172},{"date":"1396/07/25 11:32","price":1.624},{"date":"1396/07/25 12:00","price":1.626},{"date":"1396/07/25 13:00","price":1.6304},{"date":"1396/07/25 13:32","price":1.628},{"date":"1396/07/25 14:00","price":1.6301},{"date":"1396/07/25 14:32","price":1.6288},{"date":"1396/07/25 15:00","price":1.6293},{"date":"1396/07/25 15:32","price":1.6239},{"date":"1396/07/25 16:00","price":1.6283},{"date":"1396/07/25 16:32","price":1.6261},{"date":"1396/07/25 17:00","price":1.6232},{"date":"1396/07/25 17:32","price":1.6326},{"date":"1396/07/25 18:08","price":1.6363},{"date":"1396/07/25 18:32","price":1.62},{"date":"1396/07/25 19:00","price":1.6262},{"date":"1396/07/25 19:32","price":1.616},{"date":"1396/07/25 20:00","price":1.613},{"date":"1396/07/25 20:32","price":1.617},{"date":"1396/07/25 21:00","price":1.6176},{"date":"1396/07/25 21:32","price":1.6217},{"date":"1396/07/25 22:00","price":1.631},{"date":"1396/07/25 22:32","price":1.633},{"date":"1396/07/25 23:00","price":1.6353},{"date":"1396/07/25 23:32","price":1.632}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398