قیمت گازوئیل مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
535.13
بیشترین: 
543.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل مورخ 25 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 مهر 1396 , 539.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 00:32","price":541.13},{"date":"1396/07/25 04:00","price":540.63},{"date":"1396/07/25 04:32","price":540.5},{"date":"1396/07/25 05:08","price":540.38},{"date":"1396/07/25 06:08","price":540.88},{"date":"1396/07/25 07:08","price":541},{"date":"1396/07/25 08:08","price":541.25},{"date":"1396/07/25 08:32","price":541.13},{"date":"1396/07/25 09:32","price":540.63},{"date":"1396/07/25 10:00","price":540.38},{"date":"1396/07/25 10:32","price":539.63},{"date":"1396/07/25 11:00","price":541.13},{"date":"1396/07/25 11:32","price":541.88},{"date":"1396/07/25 12:00","price":542.88},{"date":"1396/07/25 13:00","price":543.63},{"date":"1396/07/25 13:32","price":542.13},{"date":"1396/07/25 14:00","price":543},{"date":"1396/07/25 14:32","price":541.88},{"date":"1396/07/25 15:00","price":542.13},{"date":"1396/07/25 15:32","price":541.13},{"date":"1396/07/25 16:00","price":542.88},{"date":"1396/07/25 16:32","price":542.13},{"date":"1396/07/25 17:00","price":541.63},{"date":"1396/07/25 17:32","price":542.63},{"date":"1396/07/25 18:32","price":537.63},{"date":"1396/07/25 19:00","price":538.88},{"date":"1396/07/25 19:32","price":535.13},{"date":"1396/07/25 20:32","price":535.88},{"date":"1396/07/25 21:00","price":536.13},{"date":"1396/07/25 21:32","price":537.13},{"date":"1396/07/25 22:00","price":538.88},{"date":"1396/07/25 22:32","price":539.38},{"date":"1396/07/25 23:00","price":540.13},{"date":"1396/07/25 23:32","price":539.88}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397