قیمت نفت برنت مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
57.35
بیشترین: 
58.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت مورخ 25 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 مهر 1396 , 58.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 00:32","price":57.9},{"date":"1396/07/25 01:00","price":57.91},{"date":"1396/07/25 04:00","price":57.81},{"date":"1396/07/25 04:32","price":57.8},{"date":"1396/07/25 05:32","price":57.78},{"date":"1396/07/25 06:08","price":57.81},{"date":"1396/07/25 06:32","price":57.83},{"date":"1396/07/25 07:08","price":57.87},{"date":"1396/07/25 07:32","price":57.84},{"date":"1396/07/25 08:32","price":57.83},{"date":"1396/07/25 09:08","price":57.81},{"date":"1396/07/25 09:32","price":57.78},{"date":"1396/07/25 10:00","price":57.74},{"date":"1396/07/25 10:32","price":57.66},{"date":"1396/07/25 11:00","price":57.88},{"date":"1396/07/25 11:32","price":58.01},{"date":"1396/07/25 12:00","price":58.12},{"date":"1396/07/25 13:00","price":58.2},{"date":"1396/07/25 13:32","price":58.07},{"date":"1396/07/25 14:00","price":58.16},{"date":"1396/07/25 14:32","price":58.06},{"date":"1396/07/25 15:00","price":58.05},{"date":"1396/07/25 15:32","price":58.01},{"date":"1396/07/25 16:00","price":58.19},{"date":"1396/07/25 16:32","price":58.05},{"date":"1396/07/25 17:00","price":57.99},{"date":"1396/07/25 17:32","price":58.14},{"date":"1396/07/25 18:08","price":58.17},{"date":"1396/07/25 18:32","price":57.58},{"date":"1396/07/25 19:00","price":57.74},{"date":"1396/07/25 19:32","price":57.41},{"date":"1396/07/25 20:00","price":57.35},{"date":"1396/07/25 20:32","price":57.45},{"date":"1396/07/25 21:00","price":57.49},{"date":"1396/07/25 21:32","price":57.73},{"date":"1396/07/25 22:00","price":57.89},{"date":"1396/07/25 22:32","price":58.05},{"date":"1396/07/25 23:00","price":58.12},{"date":"1396/07/25 23:32","price":58.11}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397