قیمت نفت سبک مورخ 25 مهر 1396

کمترین: 
51.41
بیشترین: 
52.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک مورخ 25 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 مهر 1396 , 51.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/25 00:08","price":51.87},{"date":"1396/07/25 00:32","price":51.91},{"date":"1396/07/25 02:00","price":51.88},{"date":"1396/07/25 03:00","price":51.86},{"date":"1396/07/25 03:32","price":51.84},{"date":"1396/07/25 04:00","price":51.81},{"date":"1396/07/25 04:32","price":51.8},{"date":"1396/07/25 05:32","price":51.77},{"date":"1396/07/25 06:08","price":51.8},{"date":"1396/07/25 06:32","price":51.78},{"date":"1396/07/25 07:08","price":51.84},{"date":"1396/07/25 07:32","price":51.81},{"date":"1396/07/25 08:08","price":51.8},{"date":"1396/07/25 09:08","price":51.78},{"date":"1396/07/25 09:32","price":51.76},{"date":"1396/07/25 10:00","price":51.73},{"date":"1396/07/25 10:32","price":51.69},{"date":"1396/07/25 11:00","price":51.86},{"date":"1396/07/25 11:32","price":51.98},{"date":"1396/07/25 12:00","price":52.17},{"date":"1396/07/25 13:00","price":52.2},{"date":"1396/07/25 13:32","price":52.09},{"date":"1396/07/25 14:00","price":52.13},{"date":"1396/07/25 14:32","price":52.11},{"date":"1396/07/25 15:00","price":52.09},{"date":"1396/07/25 15:32","price":52.01},{"date":"1396/07/25 16:00","price":52.12},{"date":"1396/07/25 16:32","price":51.97},{"date":"1396/07/25 17:00","price":51.91},{"date":"1396/07/25 18:08","price":51.98},{"date":"1396/07/25 18:32","price":51.51},{"date":"1396/07/25 19:00","price":51.61},{"date":"1396/07/25 19:32","price":51.41},{"date":"1396/07/25 20:00","price":51.42},{"date":"1396/07/25 20:32","price":51.51},{"date":"1396/07/25 21:00","price":51.56},{"date":"1396/07/25 21:32","price":51.69},{"date":"1396/07/25 22:00","price":51.88},{"date":"1396/07/25 22:32","price":51.94},{"date":"1396/07/25 23:00","price":51.98},{"date":"1396/07/25 23:32","price":51.97}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397