قیمت نفت اپک مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
55.12
بیشترین: 
55.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک مورخ 24 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 24 مهر 1396 , 55.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 13:32","price":55.12}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397