قیمت منات آذربایجان مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
2379
بیشترین: 
2385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان مورخ 24 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 مهر 1396 , 2379 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 12:10","price":2385},{"date":"1396/07/24 12:40","price":2379}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397