قیمت دلار مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
4004
بیشترین: 
4015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 24 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 24 مهر 1396 , 4008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 11:10","price":4006},{"date":"1396/07/24 11:50","price":4007},{"date":"1396/07/24 12:00","price":4015},{"date":"1396/07/24 12:20","price":4012},{"date":"1396/07/24 12:30","price":4010},{"date":"1396/07/24 12:40","price":4007},{"date":"1396/07/24 12:50","price":4009},{"date":"1396/07/24 13:10","price":4008},{"date":"1396/07/24 13:40","price":4009},{"date":"1396/07/24 16:00","price":4008},{"date":"1396/07/24 16:10","price":4005},{"date":"1396/07/24 16:20","price":4004},{"date":"1396/07/24 16:30","price":4008},{"date":"1396/07/24 17:10","price":4007},{"date":"1396/07/24 17:20","price":4008}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397