کمترین: 
4793
بیشترین: 
4815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 24 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 24 مهر 1396 , 4803 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 10:10","price":4805},{"date":"1396/07/24 10:30","price":4803},{"date":"1396/07/24 10:40","price":4800},{"date":"1396/07/24 11:10","price":4793},{"date":"1396/07/24 11:40","price":4805},{"date":"1396/07/24 11:50","price":4815},{"date":"1396/07/24 12:00","price":4813},{"date":"1396/07/24 12:20","price":4808},{"date":"1396/07/24 12:50","price":4805},{"date":"1396/07/24 13:00","price":4795},{"date":"1396/07/24 13:50","price":4798},{"date":"1396/07/24 14:30","price":4803},{"date":"1396/07/24 15:50","price":4800},{"date":"1396/07/24 16:20","price":4803}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398