قیمت منات آذربایجان مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
2021.3
بیشترین: 
2021.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان مورخ 24 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 مهر 1396 , 2021.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":2021.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397