کمترین: 
291.4
بیشترین: 
291.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق مورخ 24 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 مهر 1396 , 291.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":291.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398