کمترین: 
8886.7
بیشترین: 
8886.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان مورخ 24 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 24 مهر 1396 , 8886.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":8886.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398